Inschrijfformulier Baby- Peuterzwemmen

Kind
Achternaam:
Voornamen (voluit):
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Ouder
Achternaam:
Voornamen (voluit):
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Overig
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
IBAN (Bank.nr):
OOIEVAARSPAS:
E-mail:
Hij / zij meldt zich aan voor:
Ondergetekende aanvaardt tevens het persoonlijk lidmaatschap van de N.K.S. met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hij/Zij verklaart wel/geen lid te zijn van een andere zwemvereniging en wel/geen contributieschuld daarvan te hebben. Hij/Zij verklaart, dat de huisarts geen bezwaar heeft tegen het beoefenen van de zwemsport.

BEEINDIGINGLIDMAATSCHAP: (artikel 9, 2e en 4e lid HHR) - Beƫindiging van het lidmaatschap door het lid geschiedt middels
een schriftelijke opzegging via de bestuurstafel in het zwembad, aan het adres van de ledensecretaris of via het opzegformulier op de website: www.smlzwemmen.nl. - Tenzij de statuten anders bepalen, kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.