Inschrijfformulier Baby- Peuterzwemmen

  Kind

  Achternaam:

  Voornamen (voluit):

  Roepnaam:

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Ouder

  Achternaam:

  Voornamen (voluit):

  Roepnaam:

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Overig

  Adres:

  Huisnummer:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  IBAN (Bank.nr):

  OOIEVAARSPAS:

  E-mail:

  Hij / zij meldt zich aan voor:

  Ondergetekende aanvaardt tevens het persoonlijk lidmaatschap van de N.K.S. met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hij/Zij verklaart wel/geen lid te zijn van een andere zwemvereniging en wel/geen contributieschuld daarvan te hebben. Hij/Zij verklaart, dat de huisarts geen bezwaar heeft tegen het beoefenen van de zwemsport.

  BEEINDIGINGLIDMAATSCHAP: (artikel 9, 2e en 4e lid HHR) - Beƫindiging van het lidmaatschap door het lid geschiedt middels
  een schriftelijke opzegging via de bestuurstafel in het zwembad, aan het adres van de ledensecretaris of via het opzegformulier op de website: www.smlzwemmen.nl. - Tenzij de statuten anders bepalen, kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.

  Doorlopende machtiging (sepa)

  Naam: SML-Zwemmen

  Adres: Sportlaan 400

  Postcode: 2566 LS

  Plaats: Den Haag

  Land: Nederland

  Incassant ID: NL56ZZZ999999993324

  Kenmerk machtiging: (lidnummer(s))

  Reden betaling: Contributie

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SML Zwemmen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SML Zwemmen.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hier voor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Naam rekeninghouder:*

  E-mail:*

  Adres:*

  Postcode:*

  Woonplaats:*

  IBAN:*

  Bank Identificatie [BIC]

  Ooievaarspasnummer lid 1:

  Ooievaarspasnummer lid 2:

  Ooievaarspasnummer lid 3:

  De contributie wordt eenmaal (1x) in de twee (2) maanden van uw rekening afgeschreven.