Over SML

De Geschiedenis van SML en SML-zwemmen De letters S M L betekenen Sport Maakt Lenig en deze drie simpele letters zijn zeer velen bekend.

Op 4 maart 1950 werd voor onbepaalde tijd de Katholieke Vereniging voor Sport en Ballet opgericht, welke vereniging toen Koninklijk werd goedgekeurd en ook als zodanig werd ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage onder nr. V 408692.

De vereniging bestond in het begin uit de afdelingen gymnastiek, ballet, tafeltennis en badminton. De aanleiding voor de oprichting van een afdeling ZWEMMEN was het plan van de gemeente den Haag in de jaren ’50 om in de nieuwbouwwijken van den Haag Zuid, toen geheten Den Haag Nieuw Zuid, een gemeentelijk zwembad te bouwen. Aanvankelijk aan de Assumburgerweg, doch toen de gemeente Rijswijk het zwembad “De Wervel” aan de Vredeburcherweg plande, werd gekozen voor de bouw van het gemeentelijk zwembad “De Morgenstond” aan de Loevesteinlaan/Melis Stokelaan.

In september 1962 nam het toenmalige algemeen bestuur van de vereniging het besluit de Verenigingsraad voor te stellen ook een afd. ZWEMMEN op te richten, welk besluit op 26 oktober 1962 officieel werd goedgekeurd. Dat er een grote behoefte om te (leren) zwemmen bestond onder de inwoners van “Nieuw Zuid” , bleek toen wel uit het feit, dat binnen zeer korte tijd 1752 aspirantleden werden ingeschreven. SML-ZWEMMEN kon dus wel beschikken over leden, doch niet over zwemwater! Op 18 juli 1963 werd de afd. Centraal Badbeheer van de gemeente verzocht SML-ZWEMMEN op de lijst van gegadigden voor het te bouwen zwembad “De Morgenstond” te plaatsen.

Om toch te kunnen gaan zwemmen, werden besprekingen met de gemeente Rijswijk geopend voor zwemwater in “De Wervel”. Uiteindelijk resulteerden die in de huur door SML van de 2 instruktiebaden op zaterdagmiddag van 4-6 uur m.i.v. 5 juni 1965. Op die datum gingen (in 8 lessen) in totaal 296 jeugdleden joelend en lachend voor de eerste keer onder de SML-ZWEMMEN-vlag onder de warme douches om daarna hun eerste zwemles te krijgen. Deze eerste lessen werden gegeven door 2 SML-instrukteurs, geassisteerd door 20 hulpinstrukteurs/trices. Ook voor 125 volwassen leden was medio juni 1965 het tijdstip aangebroken, dat zij in de instruktiebassins les konden krijgen en wel op de maandagavond van 21.-22.30 uur. Zeer snel ontstond echter de behoefte aan “diep water”. “Eigen uren” waren onmogelijk en zo werd met de direktie van het zwembad “De Wervel” overeengekomen, dat m.i.v. 6 november 1965 op zaterdagmiddag van 13-14.00 uur door SML-zwemmen, tijdens het gewone openbare zwemmen, les mocht worden gegeven aan haar jeugdleden. In april 1966 mocht dit zelfs van 13-15.00 uur! Ook voor de volwassen leden kon deze oplossing gevonden worden en wel op de maandag- en woensdagavond m.i.v. resp. 8 november 1965 en 18 mei 1966. MAAR….het zwembad “De Morgenstond” was gereed en door SML-ZWEMMEN werden 3 lesuren veroverd, hetgeen voor een in Haagse zwemkringen splinternieuwe vereniging uitzonderlijk veel was. Niet voor niets staat er : “…3 lesuren veroverd”. SML kon toen ook op woensdagavond van 21.-21.45u/vrijdags van 17.-17.45u en zaterdags van 18.-18.45u per 28 november 1966 over zwemwater voor haar leden beschikken. In het Rijswijkse zwembad werd ons in die zelfde tijd ook het diepe 50 meter bassin te huur aangeboden op zaterdag van 16.-16.45uur, en later zelfs nog met het uur daarvoor en waarmede graag akkoord werd gegaan om zodoende de bestaande wachtlijsten in te krimpen.

SML-ZWEMMEN was dus jarenlang aktief in zowel Rijswijk als Den Haag, hetgeen organisatorisch niet altijd eenvoudig was. Een voortreffelijke samenwerking tussen bestuur en (hulp)kader maakte dit echter toch mogelijk. Op 5 november 1976 opende het haagse gem.zwembad “De Waterthor” haar deuren en ook daar kon SML van beschikken over de uren op vrijdag van 20.-20.45 u en op zaterdag van 17.15-18.00 uur.

Het was toen mogelijk om, zij het met weemoed, afscheid te nemen van het rijswijkse zwembad “De Wervel”, waar wij ruim 11 jaar gastvrijheid hadden genoten. Mede door de opening van nog meer nieuwe zwembaden in Den Haag werd in maart 1982 door de gemeente een ingrijpende herverkaveling van zwemuren voor de zwemverenigingen doorgevoerd , dat voor SML-ZWEMMEN resulteerde in: “Zuiderpark” Woensdagavond: 21.30-22.15 uur / Zaterdagmiddag: 15:30-18.30 uur. “De Waterthor” Vrijdagavond: 20.00-20.45 uur

De groei van het aantal leden van SML-ZWEMMEN hield vanzelfsprekend gelijke tred met het aantal zwemuren, waar over beschikt kon worden. Wachtlijsten met honderden namen zijn heel gewoon geweest. De kwaliteit van de opleidingen gaat bij het bestuur nog altijd boven de kwantiteit van leden. Dat dit toch altijd zijn vruchten blijft afwerpen, blijkt uit het feit dat in de loop der jaren aan vele duizenden SML-ZWEMMEN-leden een officieel zwemdiploma kon worden uitgereikt.

Het tienduizendste zwemdiploma werd bijvoorbeeld op 2 april 1995 uitgereikt en jaarlijks komen daar enkele honderden diploma’s bij. Het ledental ligt – ondanks het gebruikelijke verloop – de laatste jaren zo rond de 800 stuks! Periodiek worden er leden gehuldigd die 12½ of 25 jaar lid zijn; een teken, dat men zich “lekker” voelt bij SML-ZWEMMEN, dankzij de gezellige sfeer. De contributie is in de loop der jaren ook mee “gegroeid” Het bestuur van SML-ZWEMMEN is er niettemin trots op dat haar contributie nog steeds zeer gunstig afsteekt bij die van andere verenigingen in de regio.